Cookie politik
Denne side benytter sig af cookies, for at kunne fungere perfekt (bl.a. for at indkøbskurven kan fungere). Hvis du klikker dig videre rundt på siden accepterer du automatisk, at vi benytter disse cookies. Du kan læse mere om, hvilke cookies shoppen bruger, ved at læse om vores cookie politik.
Vilkår

SALGS-OG LEVERINGSBETINGELSER FOR DANSKE ETIKET PRODUCENTER

Almindelige del:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg af produkter fra leverandøren (Etiketproducenten).

1. Tilbud,accept og ordrebekræftelse.

Tilbud er bindende medmindre anden acceptfrist fremgår af tilbuddet er dette gældende 30 dage fra tilbudsdatoen

Ordreafgivelse fra kunder skal følges op af skriftlig ordrebekræftelse bilagt nærværende salgs- og leveringsbetingelser, før en aftale er endeligt indgået.

Alle korrekturer skal returneres til/modtages af leverandøren i underskrevet stand som en del af aftalen.

Mundtlige korrekturrettelser, herunder rettelser som sker telefonisk sker på kundens ansvar.2. Pris.

Alle priser er excl. moms.

Leverandøren forbeholder sig ret til ved ændringer i offentlige afgifter, der måtte træde i kraft i perioden mellem tilbud/ordrebekræftelse og levering at forhøje produktets pris tilsvarende.

Udarbejdelse af skitser, layout, rentegning, tekstforslag, korrektur, prøvetryk, cromalin m.m. sker for kundens regning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Pristilbud/ordrebekræftelse afgivet i fremmed valuta kan ændres i takt med kursændringen indtil betaling finder sted.

Leverandøren er berettiget til at kræve særskilt betaling for arbejde,der påløber som følge af mangler ved grundmateriale leveret af kunden, rettelser efter ordreafgivelser/accept overarbejde eller andre foranstaltninger, som efterfølgende er aftalt.3. Betaling.

Medmindre andet fremgår af tilbud/ordrebekræftelse er sidste rettidige betalingsdato 30 dage efter fakturadatoen.

Betalingen er netto kontant.

Sker betalingen efter sidste rettidige betalingsdato kan kunden afkræves morarente med 10% p.a. over den til enhver tid værende officielle diskonto fra fakturadatoen at regne.4. Levering.

Levering sker til aftalt tid. Det gælder dog ikke, såfremt rettidig levering forhindres af forhold hos kunden. I så fald kan leverandøren kræve fristforlængelse og omkostningskompensation.

Forsinkelse er kun væsentlig såfremt der ikke leveres uden ugrundet ophold efter påkrav.

Medmindre andet er aftalt er produktet leveret, når der er klar til afhentning fra leverandørens plads.5. Hvem har risikoen for hændelige skader.

Risikoen overgår til kunden ved produktets levering.

Er det aftalt produktet skal forsendes overgåer risikoen forsat til kunden fra afsendelsestidspunktet – også selv om der måtte blive leveret fragtfrit.

Opbevaring/oplagring af produktet hos leverandøren, efter kundens ønske sker på kundens risiko.

Leverandøren er forpligtet på kundens anmodning og for dennes regning at tegne ønsket transportforsikring.6. Mangler.

Leverandøren har intet ansvar for fejl som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

Leverandøren er berettiget til at levere kvanta, der afviger nedad eller opad fra det bestilte eller tilbudte med op til 10%. Det faktisk leverede kvantum debiteres til den aftalte stykpris.

Når produktet eller en udfaldsprøve heraf er kommet kunden i hænde, er han pligtig straks at undersøge denne.

Fejl som opdages ved denne undersøgelse skal skriftlig meddeles leverandøren straks. Fejl eller mangler som først på et senere tidspunkt kan erfares ,skal ligeledes meddeles leverandøren straks efter konstateringen.

Fejl som burde være opdaget ved undersøgelsen kan leverandøren ikke gøres ansvarlig for ved senere reklamation.

Forsinket reklamation efter ovenstående regler medfører at kunden mister retten til at gøre manglerne gældende.

Kan en mangel afhjælpes uden særlig gene for kunden, må denne tåle, at leverandøren fortager afhjælpning.

Såfremt kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres hertil.

Det påhviler kunden at sikre sig: at produktet kan anvendes til det specifikke formål det er tiltænkt. Kunden bærer ansvaret for afvigende anvendelse.

Fejl ved produktet som opstår som følge af kundens forkerte opbevaring/behandling er leverandøren ikke ansvarlig for.7. Fordringshavermora.

Afhenter kunden ikke produktet til aftalt tid opbevares produktet hos leverandøren på kundens regning og risiko.

Leverandøren er berettiget til at sælge produktet til anden side, hvor der er marked for produktet og til at lade salgssummen anvende til modregning i lagerleje, andre omkostninger og tabt arbejdsfortjeneste.8. Ejendomsret, ophavsret og ansvar, herunder produktansvar.

Leverandørens skitse, layout, rentegning, tekstforslag og lignende, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de er opbevaret tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.

Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, kan være sig forarbejder eller mellemprodukter, så som reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares samt værktøj, f.eks stanse- og prægeværktøj er leverandørens ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

Det af leverandøren tilvejebragte produktionsudstyr som foran anført, bortset fra stanseværktøjer, må alene anvendes til arbejder for kunden.

Materialer anvendt til fremstillingen opbevares hos leverandøren til brug for nye ordre, så længe det er anvendeligt - dog højst 3 år. Materiale leveret af kunden er kundens ejendom, og udleveres til denne, når skriftlig begæring fremsendes inden 1 måned efter produktets levering. Bortkommet materiale erstattes ikke.

Bliver levering forhindret af force majeure ifalder leverandøren intet ansvar, og kan helt eller delvist annullere aftalen eller udskyde leveringen med en efter omstændighederne rimelig frist ud over leveringsfristen.

Force majeure er: Arbejdskonflikter, miltærindkaldelser, krig, blokade, afspæringer, politiske uroligheder, statsindgiben af forskellig art, så som beslaglæggelse, eksport- og importforbud såvel som afslag fra myndighedernes side på eksport- og importansøgninger, ildsvåde, vandskade og andre naturkatastrofer, transportafbrydelse eller trafikafbrydelse med jernbaner, havne eller andre trafikinstiutioner og transportmidler, vareknaphed på verdensmarkedet, valutarestriktioner og udeblivelse eller forsinkelse fra leverandørens leverandør, som skyldes forcce majure og andre lignende force majeuresituationer.

Leverandørens erstatningsansvar, uanset om dette skyldes mangler eller forsinkelse, kan aldrig føre til en erstatning som overstiger fakturaprisen.

Leverandøren påtager sig intet ansvar for, at kunden ikke har fornøden ret til det materiale, som indleveres til brug for produktionen af produktet.

Kommer leverandøren til at krænke tredjemands rettigheder, fordi kunden manglede fornøden ret til materialet, kan han søge regres hos kunden for ethvert økonomisk krav han i den anledning måtte blive mødt med.

Leverandøren kan ligeledes gøre regres gældende, hvis produktet er i strid med offentlige bestemmelser.

Ansvar for leverancens skadeforvoldelse(produkansvar).

Leverandøren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af leverandøren eller andre, som han har ansvaret for.

Ansvar for tingskade, forvoldt af produktet fastsættes i henhold til NL 92 § 36:

Kunden skal holde leverandøren skadesløs i den udstrækning leverandøren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som leverandøren jvnf. nedenfor nævnte pkt. a og b ikke er ansvarlig for overfor kunden.

Leverandøren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af produktet:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i kundens besiddelse,

b) på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge produktet forårsager.

I intet tilfælde er leverandøren ansvarlig for drifttab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

De nævnte begrænsninger i leverandørens ansvar gælder ikke hvis han har gjor sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætte krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Leverandøren og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, som påståes forårsaget af produktet.9. Diverse.

Leverandøren er berettiget til helt eller delvist at lade arbejdet udføre hos underleverandører.10. Værneting og lovvalg.

Retssager skal uden for de i punkt 8 sidste afsnit nævnte tilfælde anlægges ved retten på det sted, hvorfra leverandørens virksomhed udoves.

Dansk ret skal finde anvendelse ved enhver tvist imellem parterne.


11. Cookies

På Bel.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Cookies er nødvendige for at kunne lægge varer i indkøbskurven. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser, men vi kan så ikke garantere, at siden fungerer perfekt.
Læs her vejledninger til, hvordan du sletter cookies i din browser:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies - alle browsere
iPhone, iPad og Ipod
Smartphones med Android
Smartphones med Windows 7